کارگروه لباس

کارگروه لباس

عمده فعالیت کار گروه لباس جمع آوری و دسته بندی لباس است که با توجه به فصول و گرمی و سردی هوا ، لباسها در اختیار کارتن خوابها ،خانواده های نیازمند ، مدارس محروم قرار می گیرد. اهداف کارگروه لباس  تفکیک و بسته بندی البسه در مرکز  تحویل لباس به کارتن خوابها و خانواده های نیازمند  ارسال لباس به مناطق محروم کشور نحوه همکاری با کارگروه  عضویت در تیم پشتیبانی  عضویت در کار گروه لباس  شرکت در پخش لباس در مناطق نزدیک تهران

تمامی حقوق برای وب سایت پایان کارتن خوابی محفوظ می باشد.