کارگروه پشتیبانی

کارگروه پشتیبانی

وظایفی که کارگروه پشتیبانی برعهده دارد:  جمع آوری وسایل و البسه از منازل  تحویل البسه و لوازم به خانواده های نیازمند نحوه فعالیت موسسه آدرس های لوازم و البسه اهدایی را کدگذاری شده و با توجه به مسیرهای چهارگانه ، شمال ، جنوب ، شرق ، غرب در اختیار کارگروه قرار می دهد و همیاران برای دریافت اعزام میشوند. نحوه همکاری با گروه چنانچه دارای وسیله نقلیه ، سواری و یا وانت هستید میتوانید با ثبت فرم همیاری عضو این کار گروه شوید .

تمامی حقوق برای وب سایت پایان کارتن خوابی محفوظ می باشد.