کارگروه خانواده

کارگروه خانواده

مهمترین وظیفه‌ «کارگروه خانواده گروه پایان کارتن خوابی» پیگیری وضعیت خانواده های نیازمند (بد سرپرست و بی سرپرست و یا سرپرست از کارافتاده ،کم درآمد،معلول و یا دارای بیماری خاص) ، مشاوره ، ایجاد انگیزه و بسترسازی جهت توانمندسازی خانواده ها می باشد و اولویت اصلی با خانواده هایی است که ازنظر تأمین «خوراک» ، «پوشاک» ، «لوازم ضروری زندگی» و «پیگیری وضعیت پزشکی» خود دچار مشکل هستند. نحوه فعالیت گروه  بررسی و تشکیل پرونده برای خانواده هایی که به مرکز مراجعه می کنند.  بازدید تیم شناسایی همیاران از شرایط خانواده ها و در صورت حصول اطمینان از صحت و سقم گفته ها،اولویتهای خانواده بررسی و درصورت نیاز اقدامات زیر صورت می گیرد:  فراهم آوردن بستر شغلی  پیگیری مسائل درمانی خانواده  پیگیری امور تحصیلی و مشاوره ای  تهیه ارزاق،غذای گرم و لباس  رایزنی با بهزیستی ها،خیرین و انجمن ها جهت همکاری نحوه همکاری با کار گروه  پر کردن فرم همیاری  همکاری در تیم تحقیق برای رسیدگی هرچه دقیق تر و سریعتر موارد ارجاعی  تهیه اقلام غذایی،پوشاک،کتاب،دارو و ....جهت توزیع بین خانواده های نیازمند  همکاری با گروه جهت ایجاد ارتباط با خیرین و موسسات مختلف  همکاری با کارگروه جهت ایجاد فضایی برای درآمدزایی

تمامی حقوق برای وب سایت پایان کارتن خوابی محفوظ می باشد.