کارگروه پزشکی

کارگروه پزشکی

هدف از تشکیل این کار گروه سلامت مراجعین به موسسه پایان کارتن خوابی است، و رسیدگی و پیگیری بیماری ایشان  نحوه فعالیت : ارجاع بیماران از طریق کار گروه خانواده و مراجعین هنگام توزیع غذا به پزشکان عزیز این کارگروه  نحوه همکاری با کارگروه: در صورت تمایل پزشکان متخصص میتوانند عضو این کار گروه شده و انجام وظیفه بنمایند

تمامی حقوق برای وب سایت پایان کارتن خوابی محفوظ می باشد.